fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor alle diensten geleverd door: Flonker, gevestigd in Groningen.
KvK nummer: 04084966, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan bij aankoop van (online) en offline programma’s (coaching, trainingen, cursussen).

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Flonker  een overeenkomst sluit met betrekking tot deelname aan coaching/een cursus/online training.
Cursist/Cliënt: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt / de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de coaching deelneemt
Online training: e-learning, live workshop, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
Coaching: een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de coachee helpt met een veranderingsproces om de vooraf vastgestelde doelen te bereiken door: bewustwording en persoonlijke groei, psycho educatie, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Flonker, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
2. Een inschrijving voor een online training en/of coaching impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist/cliënt uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. 
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving cursus en bevestiging / deelname coaching

1 De opdrachtgever kan zichzelf of een cursist/cliënt naar keuze via mail of  via de website van Flonker  aanmelden voor deelname aan een training en/of coaching. Door inschrijving voor een training en/of deelname aan coaching aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
2. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Flonker komen slechts tot stand, indien de aanmelding door Flonker aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
3. Flonker heeft het recht een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren.
4. Cursist kan middels een eigen account toegang verkrijgen tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de online training(en) kunnen worden gevolgd. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Flonker opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

1. Inschrijving voor een online training vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Flonker. Inschrijving voor coaching kan ook plaatsvinden door middel van telefonisch contact of een verzoek via de e-mail.
2. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
5. Prijzen op de websites, offertes en facturen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW wet- en regelgeving vanuit de overheid en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever een mail en kan in een persoonlijke omgeving de training worden gevolgd. 

2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan secretariaat@flonker.nl.
3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online training te annuleren.

4. Indien uitdrukkelijk van toepassing en expliciet aangegeven als mogelijkheid voor de betreffende cursus op de website, is restitutie mogelijk indien binnen 5 dagen na betaling door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt op secretariaat@flonker.nl dat de cursus moet worden geannuleerd. Restitutie van de betaling zal daarop binnen 14 dagen plaatsvinden.

5. In geen enkel geval zal verder restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Flonker zelf anders bepaalt.

6. Cliënt welke gebruik maakt van coaching is verplicht de door Flonker verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente en administratiekosten. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever. 

7.Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Flonker. 

8.Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

8.Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Coaches, trainers en medewerkers van Flonker hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen/coaching. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf of persoonlijk leven.
2. Flonker zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen en persoonlijke coaching te verzorgen. Bij updates van trainingen zal de Lay-out, opties en functionaliteiten in de trainingen kunnen afwijken van de originele aankoop via de website. Flonker is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist/cliënt.

3. Flonker is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online- of offline cursus van Flonker tenzij aan Flonker opzet of grove schuld kan worden verweten.
4. Indien Flonker op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.
5. Deelname aan trainingen/coaching geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training/coaching en de activiteiten die daarbij horen.
6. Flonker heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Flonker kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan training/coaching. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens deelname zijn slechts illustratief en binden Flonker op geen enkele wijze.

7. Indien en voor zover Flonker aansprakelijk mocht blijken voor enige schade, is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Flonker kan worden toegerekend. Flonker is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

1Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever, dan wel tot en met de periode aangegeven bij de aankoop van de training of cursus.
2. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Flonker voorbehouden.
3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flonker is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Flonker en overeenkomsten tussen Flonker en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Groningen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 9. Privacybeleid

Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt de opdrachtnemer een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteert de opdrachtnemer een privacyreglement. 

Artikel 1 – Persoonsgegevens 

De door de opdrachtgever aan Flonker verstrekte persoonsgegevens, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Flonker is er verantwoordelijk voor dat deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

De door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen en afgegeven. Het gaat hierbij om gegevens waarmee de Flonker de opdracht kan uitvoeren, gegevens waarmee Flonker de financiële administratie kan voeren en gegevens waarmee de Flonker contact kan leggen met de opdrachtgever.

De opdrachtgever kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens.

Artikel 2 – Geheimhouding 

Flonker behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken. 

Flonker draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

Artikel 3 – Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt is afgesproken.

Deze website is met zorg gemaakt en grondig gecheckt. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er (type-)fouten voorkomen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze website.

Get In Touch

© Copyright 2022 powered by FLONKER